คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีความสนใจศึกษาค้นคว้าและทำวิจัย ทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับเบื้องต้น
- มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอย่างจริงจัง
- ต้องเป็นผู้ที่เคยมาใช้บริการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
- ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้วิจัยได้ครบถ้วนตามที่กำหนด (ข้อนี้สำคัญมาก)
หมายเหตุ
- กิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก โดยอาจมีการนัดพบรายบุคคลบ้างแต่ไม่มาก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 100 ชั่วโมง (3-4 สัปดาห์)
- การรับสมัครจะเริ่มในช่วงภาคการศึกษาที่ 2/2552
กำหนดการอบรม
- โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2553 โดยใช้เว็บนี้เป็นเว็บหลักในการฝึกอบรม